> Начало > Избори за народни представители - 04 април 2021г. > Съобщение за избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация

Съобщение за избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация

05.03.2021

 

Община Смолян Ви уведомява, че избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, гласуват в отделни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, от тези, предназначени за избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение.

Не се допуска избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, които отговарят на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия, да гласуват в секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, предназначена за избиратели с трайни увреждания.
Ако един избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, той гласува във втория вид секция.

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 1 към Решение № 2159-НС от 02.03.2021 г. на Централна избирателна комисия(ЦИК)) се подава до кмета на общината на адрес: [email protected] или до кмета на кметство/кметския наместник в населеното място по постоянен адрес или по настоящ адрес (когато е направено искане по чл. 36 от ИК). Заявленията се приемат в периода от 24.03.2021 г. (10 дни преди изборния ден) до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) включително.

Заявлението (Приложение № 1 към Решение №2159-НС от 02.03.2021 г. на ЦИК) се подава по един от следните начини:

  • саморъчно подписано от избирателя и подадено при кмета на общината/кметството/кметския наместник от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс: 0301/6 24 26;
  • подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс: 0301/6 24 26;
  • заявление, подадено на електронната поща на кмета на общината на адрес: [email protected] или до кмета на кметство/кметския наместник без да се изисква квалифициран електронен подпис;
  • електронно заявление, подадено чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Към заявлението за гласуване в секция не се прилагат документи, освен пълномощни по предходното изречение.

Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват на територията на всяко населено място, ако до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 1 към Решение №2159-НС от 02.03.2021 г. на ЦИК) от избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация и постоянният им, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място.

Преценката, дали избирателят отговаря на условията да гласува с подвижна избирателна кутия в секция, се извършва от кмета на общината/кметството/кметския наместник въз основа на проверка в Регионална здравна инспекция – Смолян или Националната информационна система за борба с COVID-19. Проверката се удостоверява чрез писмени справки, изготвени от РЗИ-Смолян или чрез Националната информационна система, които се прилагат към заявлението.

Кмета на общината/кметството/кметския наместник уведомява заявителя за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

Когато на територията на една община има няколко населени места, отделни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват за всяко населено място, ако има подадени не по-малко от 10 заявления за гласуване в секция от избиратели с постоянен адрес на територията на това населено място, съответно с настоящ адрес (в случаите, когато избирателите са били включени в избирателен списък по настоящия им адрес).

Когато на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени не по-малко от 10 заявления за секция, но недостатъчно за образуване на секция за всяко едно от населените места, се образува секция за територията на общината.

Избирател, който е включен в избирателен списък по настоящия си адрес и има право да гласува в секция, се вписва в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в населеното място по настоящия си адрес, ако в срока до 31 март 2021 г. подаде заявление (Приложение № 1 към Решение №2159-НС от 02.03.2021 г. на ЦИК).

Дописвания в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето не се допускат след 1 април 2021 г. (2 дни преди изборния ден), в т.ч. и в изборния ден.

През почивния ден – 27.03.2021 г. в часовете от 09.00 ч. до 17.00 ч. ще бъде организирано дежурство в Общинска администрация – Смолян и в кметствата/населените места на територията на общината.

Информация и справки по избирателните списъци може да получите на тел. 0301/67 621 и 0882 070 897 или на сайта на Община Смолян, в меню „Избори за народни представители – 04 април 2021 г.”.