> Начало > Обяви и съобщения > ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА

ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА

02.03.2021

Във връзка с обявление на Министерството на околната среда и водите за изработен проект на Заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна за защитена зона - BG0001030 „Родопи – Западни“, в срок до 26.03.2021г. заинтересованите лица могат да предоставят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповед режим.
Пълната информация е публикувана на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания по Натура 2000“, на линка по-долу и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Смолян (гр. Смолян, ул. „Дичо Петров” № 16).

Линк за информация:https://smolyan.riosv.com

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян