СЪОБЩЕНИЕ

26.02.2021

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основаниe чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ЕО- СМ- 091-001/24.02.2021 г. . за "Отглеждане на риба" в ПИ 001567 в местност „Ровино“, в землището на с. Подвис, обл. Смолян.

Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34626

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян