СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВАЖНИ СРОКОВЕ

24.02.2021

 

Община Смолян Ви уведомява, че във връзка с предстоящите избори за народни представители, насрочени на 04 април 2021 г. изтичат следните срокове, определени в Изборния кодекс и решенията на Централна избирателна комисия (ЦИК):

 

 

  1. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си в писмена форма по постоянен адрес или по настоящ адрес (когато е направено искане по чл. 36 от ИК) чрез заявление по образец (Приложение № 14-НС от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1954-НС от 26.01.2021 г. на ЦИК), подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс: 0301/6 24 26 или чрез сканирано копие на заявлението до Кмета на Община Смолян на адрес: [email protected] или до кмета на кметство/кметския наместник в населеното място по постоянен адрес или по настоящ адрес (когато е направено искане по чл. 36 от ИК), като към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Заявленията се приемат до 17.00 ч. на 20.03.2021 г. (събота) вкл.

На територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления.
Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден 29.03.2021 г. (понеделник) вкл. и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.

  1. Заявление за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес (Приложение № 12-НС от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1954-НС от 26.01.2021 г. на ЦИК), чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, се прави писмено до кмета на общината/кметството в населеното място по настоящ адрес на лицето до 17.00 ч. на 20.03.2021 г. (събота) вкл.
  2. Заявления до кмета на общината/кмета на кметството/кметския наместник за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (Приложение № 8-НС от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1954-НС от 26.01.2021 г. на ЦИК) се приемат до 17.00 ч. на 27.03.2021 г. (събота) вкл.
  3. Избирателите, които са пропуснати в избирателния списък или е отпаднало основанието, на което са били заличени, заявяват желанието си за вписване в избирателния списък по постоянен адрес, чрез заявление по образец (Приложение № 9-НС от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1954-НС от 26.01.2021 г. на ЦИК) до кмета на общината/кмета на кметството/кметския наместник, подписано саморъчно от избирателя. Заявленията се приемат до 02.04.2021 г., до предаването на избирателните списъци на секционните избирателни комисии.
  4. Избирателите, които са вписани в списъка на заличените лица, но имат право да гласуват, могат да поискат да се запознаят с основанието за заличаване, както и да поискат да бъдат изключени от списъка чрез подаване на заявление по образец (Приложение № 10-НС от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1954-НС от 26.01.2021 г. на ЦИК) до кмета на общината/кмета на кметството/кметския наместник, подписано саморъчно от избирателя. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи, че лицето има право да гласува. Заявленията се приемат до 02.04.2021 г., до предаването на избирателните списъци на секционните избирателни комисии.
  5. Избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка на заличените лица по чл. 38 от ИК, но има право да гласува, ако представи удостоверение по чл. 40 от ИК, че е отпаднало основанието или е налице основание за вписването му в избирателния списък, следва да подаде заявление по образец (Приложение № 13-НС от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1954-НС от 26.01.2021 г. на ЦИК) до кмета на общината/кмета на кметството/кметския наместник, подписано саморъчно от избирателя. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи, че лицето има право да гласува.

Удостоверението се издава от кмета на общината/кмета на кметството/кметския наместник в изборния ден по образец, въз основа на доказателства и документи или при служебна проверка, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.
След представяне на удостоверението по чл. 40, ал. 1 от ИК избирателят се изключва чрез зачертаване с хоризонтална линия от списъка по чл. 38 от ИК, попълва декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място, и всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък от председателя на секционната избирателна комисия по постоянния му адрес.
Удостоверението и декларацията се прилагат към избирателния списък, като в графа „Забележки“ се отбелязва основанието за вписване – „издадено удостоверение от общинската администрация“.

  1. Избирател, който е заявил, че ще гласуват извън страната, заличен е от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес на това основание, следва да подаде заявление по образец (Приложение № 11-НС от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1954-НС от 26.01.2021 г. на ЦИК) до кмета на общината/кмета на кметството/кметския наместник, подписано саморъчно от избирателя. Заявленията се приемат до 02.04.2021 г., до предаването на избирателните списъци на секционните избирателни комисии.
  2. Заявление-декларация за издаване на удостоверения за гласуване на друго място (Приложение № 18-НС от изборните книжа, утвърдени Решение № 1954-НС от 26.01.2021 г. на ЦИК). Удостоверения за гласуване на друго място се издават само на кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите. Заявленията ще се приемат до 17.00 ч. на 20.03.2021 г. (събота) вкл.

Гражданите могат да подават по-горе цитираните заявления по постоянен/настоящ адрес в Приемна № 2 - ГРАО на Общинска администрация - Смолян всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. или в кметствата/населените места в часовете от 08.30 до 17.00 ч.

През почивните дни – 20 и 27.03.2021 г. в часовете от 09.00 ч. до 17.00 ч. ще бъде организирано дежурство в Общинска администрация – Смолян и в кметствата/населените места на територията на общината.

Информация и справки по избирателните списъци може да получите на тел. 0301/67 621 и 0882 070 897 или на сайта на Община Смолян, в меню „Избори за народни представители – 04 април 2021 г.”.