> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2151

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2151

23.02.2021

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ ХVII -686 /за ПИ 686,687,688,689,690 и 691/ с образване на нови УПИ: УПИ…за рибостопанска дейност и УПИ …база за риболов в кв.24 по плана на с.Смилян в устройствена зона „Пп” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 20%, плътност 80%, кинт 2. и УПИ …къща за гости в кв.24 по плана на с.Смилян в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2. и План за регулация и застрояване на част от УПИ ХIV -Озеленяване /за ПИ с идентификатори 67547.501.989 и 67547.501.585/ с образуване на нов УПИ…къщи за гости в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2151