> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 059

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 059

23.02.2021

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ VI - 9, VII - 9 и VIII - 9 в кв. 1 по плана на село Смилян и урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67547.501.833 в местност „Карафезово“, землището на село Смилян, Община Смолян с обазуване на нови УПИ за жилищно застрояване с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в устройствена зона Жм, плътност на застрояване до 60%, височина на застрояване до 10 метра, кинт до 1.2, озеленяване - до 40% и улична регулация за новообразувания УПИ.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 059