СЪОБЩЕНИЕ

16.02.2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с обявления на Министерството на околната среда и водите за изработване проекти на Заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна за защитени зони - BG000372 „Циганско градище“ и BG0001031 „Родопи – Средни“, в срок до 11.03.2021г. заинтересованите лица могат да предоставят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.
Пълните текстове на проектите на заповеди са публикувани на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и линка посочен по-долу, както и в Регионална инспекция по околната среда и водите Смолян (гр. Смолян, ул. „Дичо Петров” № 16).

Линк за информация!


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ

Кмет на Община Смолян