СЪОБЩЕНИЕ

16.02.2021

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основаниe чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ЕО- СМ- 255/12.02.20201 г. за "Водоем за питейно-битови и противопожарни нужди" в ПИ 69345.19.101 в землището на с.Стойките, общ. Смолян, обл. Смолян.

Копие на документацията можете да намерите на следния линк!


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ

Кмет на Община Смолян