СЪОБЩЕНИЕ

12.02.2021

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основаниe чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ЕО- СМ- 243/11.02.2021 г. за „Ваканционно селище“ в ПИ №49014.2.215 в местност „Момина вода“, в землището на с. Момчиловци, общ. Смолян, обл. Смолян.

Копие на документацията можете да намерите на следния Линк!


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян