> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

02.02.2021

О Б Я В Л Е Н И Е
за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
по чл.127, ал.1 от ЗУТ

 

На 12.02.2021 год. от 17.30 часа в офис на адрес: гр.Смолян, ул.“Грудьо Войвода “№1 а, Емилия Пищалова-Бурунсузова, ще проведе обществено обсъждане относно: „ ПУП-ПРЗ за УПИ I-Озеленяване за част от ПИ 67653.915.167, кв.147 по плана на гр.Смолян“ , с образуване на нов УПИ – жилищно строителство