> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

02.02.2021

 На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4, чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, чл.77 от Административно процесуалния кодекс, чл.8, ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл.21 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 14 дни считани от публикуването на настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
В посочения срок всички граждани и юридически лица могат да депозират писмени предложения, изразят мнения и препоръки по проекта на следния е-mail: [email protected] и в деловодството Приемна № 1 на община Смолян, с адрес гр. Смолян 4700, бул. „България“ № 12, в рамките на работното време от 8.30 часа до 17.00 часа. Материалите по проекто-наредбата се намират на разположение при гл. експерт Мариана Иванова в сградата на Община Смолян, стая № 213, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Проект

PDF Файл - Мотиви

PDF Файл - Справка