> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

01.02.2021

 О Б Я В Л Е Н И Е
за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
по чл.127, ал.1 от ЗУТ

 

На 27.01.2021 год. от 10.00 часа на адрес: Община Смолян, гр.Смолян, ул.“Пейо К.Яворов“№2, ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-76, УПИ XXXIV-Озеленяване и част от УПИ XVII-Озеленяване / в рамките на ПИ 67653.913.113/, кв.91 по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян, община Смолян“. С промяната на ПУП-ПРЗ, ПИ 67653.913.113 се обособява в самостоятелно УПИ, отредено за жил. стр., хотел и авторемонтни дейности. Границите на новото УПИ минават по имотните граници на ПИ 67653.913.113 с изключение на границата на УПИ към улицата на югоизток, която не се променя. УПИ XXXIV-Озеленяване, кв.91, попадащо в част от ПИ 67653.913.113 изцяло отпада. Променя се частично и западната граница на УПИ XVII-Озеленяване, която част попада в ПИ 67653.913.113.