> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

26.01.2021

 О Б Я В Л Е Н И Е
за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

по чл.127, ал.1 от ЗУТ

На основание чл. 127, ал. 1 и чл. 62а, ал. 3, т.2 от ЗУТ, Венцислав Филизов Ви уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане на предложение за промяна на ПУП – ПРЗ за промяна на предназназчението на част от УПИ III-Озеленяване и на част от изолазионно озеленяване с образуване на нов УПИ II– за автоуслуги и общ. обслужване в кв.106 по плана на гр.Смолян, кв.Устово.
Общественото обсъждане ще се проведе от 10.00 часа на 28.01.2021г. на адрес: гр.Смолян, бул. „България“ №84