> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

15.01.2021

 ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 14 дни считани от публикуването на настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Смолян.
В посочения срок всички граждани и юридически лица могат да депозират писмени предложения, изразят мнения и препоръки по проекта на следния е- mail: [email protected] и в деловодството Приемна № 1 на община Смолян, с адрес гр. Смолян 4700, бул. „България“ № 12, в рамките на работното време от 8.30 часа до 17.00 часа. Материалите по проекто-наредбата се намират на разположение при гл. експерт Мариана Иванова в сградата на Община Смолян, стая № 213, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.


PDF Файл - Проект

PDF Файл - Мотиви


PDF Файл - Справка по чл.26, ал. 5 от ЗНА