> Начало > Обществени поръчки > ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А" ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А" ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

26.12.2012

Избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга по реда на Глава осма „а" от ЗОП - чрез публична покана, с предмет:

„Събиране, транспортиране и временно съхраняване на биоотпадъци от зелената система и личните стопанства в община Смолян на площадка м. Вельово, землище с.Турян".


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А" ОТ ЗОП 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

Приложение №1 - Техническо задание

Приложение №2 - Указания към участниците

Приложение №3 - Опазване на околната среда

 

ОБРАЗЦИ

 

Образец №1 - Административни сведения

Образец №2 - Декларация за подизпълнител

Образец №3 - Декларация съгласие от подизпълнител

Образец №5 - Календарен график

Образец №6 - Месечен протокол

Образец №7 - Моментен протокол

Образец №8 - Техническа оферта

Образец №9 - Ценова оферта

Образец №10 - Проектодоговор

 

 

За справки: 

Гл.експерт в Дирекция "Строителна дейност и екология"

Диана Калайджиева

GSM: 0888 812 242