СЪОБЩЕНИЕ

14.01.2021

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.6, ал.10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ЕО- СМ- 057/12.01.2021г. за „Шест броя къщи за гости, паркинг и обществено-обслужващи дейности, в ПИ №69345.13.638 и ПИ №69345.13.639, в м. Мушкин Хазмак“, землище на с. Стойките, общ. Смолян.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк:
http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34693


ИНЖ. МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ В ОБЩИНА СМОЛЯН

оправомощена със Заповед №РД-0011/08.01.2021г.
на кмета на Община Смолян