> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 483

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 483

08.01.2021

 На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-085/16.11.2020 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за урегулиране на поземлен имот с идентификатор 73777.2.611 в местност „Лъките“, землище на с. Търън с образуване на нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – за курортно строителство с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.35 /нов/ в местност „Лъките“, землище на с. Търън с предвиждане на улична регулация за обслужване на новообразувания УПИ, както и озеленяване.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 483