> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1358

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1358

08.01.2021

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.1078 в местност „Попово“, землище с. Левочево, със следните устройствените параметри - устройствена зона Жм, плътност на застрояване до 60%, височина на застрояване до 10 метра, кинт до 1.2, озеленяване - до 40% и улична регулация за новообразуваните УПИ.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1358