> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

05.01.2021

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че с Решение №375 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 26.11.2020 год., протокол №15 се разрешава и е одобрено задание за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 81520.3.202 в местност „Равнища“, землище с. Чокманово, със следните устройствените параметри - устройствена зона Жм, плътност на застрояване от 20% до 60%, височина на застрояване до 10 метра, кинт до 1.2, озеленяване – от 40% до 60% и улична регулация за новообразувания УПИ.
Проектът и Решението са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян-гр.Смолян бул. „България”№12

Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян