> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

04.01.2021

 


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-077/04.12.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на част от УПИ ХIV -Озеленяване /за ПИ с идентификатори 67547.501.989 и 67547.501.585/ с образуване на нов УПИ…къщи за гости в кв.24 по плана на с.Смилян в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-077


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-078/04.12.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ II-45 /за ПИ с идентификатор 00597.501.110/ в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2 в кв.15 по плана на с.Арда, общ.Смолян.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-078


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-079/04.12.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ II-Озеленяване /за имот с кадастрален №487/ с образуване на нови УПИ за жилищно строителство в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2 и УПИ за обществено обслужване в устройствена зона „Ц” и височина на застрояването 7м. озеленяване – 20%, плътност -80%, кинт 1.2 в кв.3а по плана на с. Полк Серафимово, общ. Смолян.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-079


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-080/04.12.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ XV-165 /за ПИ с идентификатор 67653.918.280/ с образуване на нов УПИ XV-280 – за жилищно строителство в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2 в кв.12, по плана на гр.Смолян,кв.Смолян-ц.част.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-080


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-081/04.12.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ III-414,79,99,98,455 база за черни и цветни метали, разкомплектоване автомобили и производствени дейности /за ПИ с идентификатор 67653.926.545/ с образуване на нов УПИ III-производствени дейности в устройствена зона „Пп” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 20%, плътност -80%, кинт 2.5 в кв.95а, по плана на гр.Смолян,кв.Устово.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-081


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-082/04.12.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ IХ-цех за преработка на дървесина /за ПИ с идентификатори 67653.912.390 и 67653.912.391/ с образуване на нов УПИ IХ-цех за преработка на дървесина в устройствена зона „Пп” и височина на застрояването 12м. озеленяване – 20%, плътност -80%, кинт 2.0 в кв.39, по плана на гр.Смолян,кв.Г.Смолян.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-082


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-083/04.12.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План-схема за обект: „Кабелни трасета преминаващи през УПИ VIII-за стопански нужди и ТП /ПИ 73482.3.925/ и през вътрешна обслужваща улица- ПИ 73482.3.926, кв.41 по плана на с.Турян, общ.Смолян“, за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори: 73482.3.925 и 73482.3.926 по плана на с.Турян, общ.Смолян.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-083


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-084/04.12.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ ХХIХ-214 /за ПИ с идентификатор 67547.501.214/ в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2 в кв.28 по плана на с.Смилян, общ.Смолян.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-084


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-085/04.12.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ Х-Училище с преотреждане на същия в УПИ Х-209 Обществено обслужване в устройствена зона „Ц” и височина на застрояването 12м. озеленяване – 20%, плътност -80%, кинт 2.0 в кв.41 по плана на с.Кутела, общ.Смолян.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-085


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-086/04.12.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ III-Ученическо общежитие, Училище, Кметство, Поща и УПИ IV с образуване на нови УПИ …185 за обществено обслужване, УПИ…171 Молитвен дом и УПИ …Кметство, Поща в устройствена зона „Ц” и височина на застрояването 12м. озеленяване – 20%, плътност -80%, кинт 2.0 в кв.17 по плана на с.Могилица, общ.Смолян.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-086


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-087/04.12.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на УПИ LXII-341 /за ПИ с идентификатор 67653.919.341/ в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 50%, плътност -50%, кинт 1.2 в кв.4 по плана на гр.Смолян, кв.Райково.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-087


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-088/09.12.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ II-1713 за Туристически комплекс /за ПИ с идентификатор 67653.1.713/ с образуване на два нови УПИ….за Туристически комплекс в устройствена зона „Ок” и височина на застрояването 12м. озеленяване – 50%, плътност -30%, кинт 1.5 в кв.79, по плана на гр.Смолян, м“Караманджа“.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-088


Проектите и Заповедите са изложени в приемна ”Устройство на територията Община Смолян - гр.Смолян бул. „България”№12.