> Начало > Обществени обсъждания > ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

14.12.2020

 ПОКАНА
за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2021г. на Община Смолян

Кметът на Община Смолян Николай Мелемов, на основание чл.84, ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на чл. 29, чл.30 и чл.31 от Наредбата №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Смолян, кани жителите на община Смолян, бизнеса, неправителствени организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и жителите на общината на 29.12.2020 година в 16,30 часа в Сесийна зала на Община Смолян на

Публично обсъждане на проект на бюджет 2021 г.

Уважаеми съграждани,
Предстои приемането на бюджета на Община Смолян за 2021г. Разработването и приемането на основния финансов план е част от най-важните решения за развитието на общината.
Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите да получат детайлна информация за разработването на бюджета и да участват в разискванията по конкретните му параметри.
Мнението на всички Вас граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители, медии, граждански сдружения, юридически лица, които осъществявате дейност или ползвате услуги на територията на общината, както и Вашите въпроси и препоръки са от изключителна важност и се надявам да присъствате.
Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се изпращат на електронната поща на общината [email protected], както и в деловодството на Община Смолян, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.
За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол,който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.
Материалите са на разположение при Гл. експерт Василка Гатешка в стая №431.

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Мотиви към Проект на бюджет на Община Смолян за 2021 г.

PDF Файл - Приложение №1 Проект за приходите - държавна отговорност

PDF Файл - Приложение №2 Проект за разходите - държавна отговорност

PDF Файл - Приложение №3 Проект за приходите - общинска отговорност

PDF Файл - Приложение №4 Проект за разходите - общинска отговорност

PDF Файл - Приложение №5 Капиталов списък

PDF Файл - Приложение №6 Разшифровка на капиталови разходи

PDF Файл - Приложение №7 Постъпления от продажби на нефинансови активи - сгради

PDF Файл - Приложение №8 Постъпления от продажби на нефинансови активи - земи

PDF Файл - Приложение №9 Второстепенни разпоредители

PDF Файл - Приложение №10 Проект на Програма за Туризъм

PDF Файл - Приложение №11 Проект на Културен календар

PDF Файл - Приложение №12 Проект на Спортен календар