> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

31.07.2020

 Във връзка с изпълнението на проект „№ BG16M1OP002-5.002-0021 „Разработване на общинска програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Смолян“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“ на заинтересованите лица се предоставя в едномесечен срок, считано от датата на публикуване, възможност за отправяне на предложения и становища по проекта на „Общинска програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и за достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух за община Смолян“.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Съобщение

PDF Файл - Проект на програма