> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

18.11.2020

 О Б Я В Л Е Н И Е
за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
по чл.127, ал.1 от ЗУТ

На основание чл. 127, ал. 1 и чл. 62а, ал. 3, т.2 от ЗУТ, ХРИСТО МЕДАРСКИ Ви уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане на предложение за промяна на ПУП – ПРЗ за промяна на предназназчението на част от УПИ Озеленяване с присъединяване към УПИ II– за жилищно строителство в кв.30 по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян.
Общественото обсъждане ще се проведе от 10.00 часа на 23.11.2020г. на адрес: гр.Смолян, бул. „България“ №84