> Начало > Обществени обсъждания > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

13.11.2020

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 66, ал. 3, т. 2 от ЗМДТ и съгласно чл. 69 ал.2 от АПК на заинтересованите лица се предоставя в едномесечен срок, считано от датата на публикуване, възможност за отправяне на предложения и становища по проекта на решение за одобряване на план-сметката заедно с проектите на доклад на вносителя и на план-сметката за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на територията на Община Смолян за 2021 г.
Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат подавани в деловодството на Община Смолян, бул. "България" № 12 или на следния e-mail адрес: [email protected].

 

PDF Файл - ПРОЕКТ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

PDF Файл - ПРОЕКТ НА ПЛАН-СМЕТКА (ПРИЛОЖЕНИЕ №1)

PDF Файл - ПРОЕКТ НА ДОКЛАД НА ВНОСИТЕЛЯ

PDF Файл - СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

С уважение,

Николай Тодоров Мелемов
Кмет на община Смолян