> Начало > Обществени поръчки > ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

19.12.2012

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА  

С ПРЕДМЕТ: „Изработване на промоционален DVD филм по проект: „Биоразнообразието в Родопите и езерото Вистонида - предпоставка за икономически растеж, чрез активно териториално сътрудничество", с акроним “BORDER ACT“, финансиран по Програма Европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007-2013”

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А" ОТ ЗОП 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

Приложение 1 - Техническо задание

Приложение 2 - Указания

Приложение 3 - Mетодика за оценка

 

ОБРАЗЦИ

 

Образец 1 - Административни сведения

Образец 2 - Списък на основните договори

Образец 3 - Декларация за наличност

Образец 4 - Декларация за подизпълнители

Образец 5 - Декларация от подизпълнител

Образец 6 - Техническа оферта

Образец 7 - Ценова оферта

Образец 8 - Проект на договор

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект 8459 „Биоразнообразието в Родопите и езерото Вистонида - предпоставка за икономически растеж, чрез активно териториално сътрудничество", с акроним  BORDER ACT, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”