> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧ КА ЗА УСЛУГА ГЛАВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧ КА ЗА УСЛУГА ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

14.12.2012

„Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Смолян за оперативни сезони 2012/2013 година, 2013/2014 година и 2014/2015 година - Район с.Левочево, с.Хасовица, с.Писаница с обща дължина ОПМ – 43.5 км, в т.ч. за зимно поддържане- 15,2 км ОПМ+1,500км улична мрежа за х-л Форест нук – 1,000 и х-л „Елица“-0,500км или общо за зимно поддържане 16,7 км”.

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧ КА ЗА УСЛУГА ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

 

 

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

СЪДЪРЖАНИЕ

ТОМ I

КНИГА I

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

ТОМ II

КНИГА I

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА

КНИГА II

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

КНИГА III

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

КНИГА IV

УКАЗАНИЯ  КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

КНИГА V

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ


ОБРАЗЦИ

Приложение  № 1 Оферта

Приложение  № 2 Техническа оферта

Приложение  № 3 Ценова оферта

Приложение  № 4 Информация за оборота

Приложение  № 5 Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд

Приложение  № 6 Списък оборудване

Приложение  № 7 Декларация подизпълнител

Приложение  № 8 Декларация по чл.47, ал.1, т.1, ал.2, т.5 и ал.5, т.1 от ЗОП

Приложение  № 9 Декларация по чл.47, ал.1, т.2, и 3, ал.2, т.1, 2а,3 и 4 и ал.5,т.2 от ЗОП

Приложение  № 10 Декларация условия

Приложение  № 11 Декларация за приемане на условията в проекта на договор

Приложение  № 12 Проект на договор