СЪОБЩЕНИЕ

20.10.2020

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Във връзка с изпълнение на изискванията на Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление, Община Смолян информира всички заинтересовани лица, че дървесината, използвана за битово отопление трябва да отговаря на следните изисквания:

  1. да е суха;
  2. да не е обработвана повърхностно с бои, лакове, смоли и лепила;
  3. да не е импрегнирана или да е претърпяла друга химична обработка;
  4. да не е свързана/примесена с други вещества и материали, включително текстил, пластмаси, гуми или други петролни продукти.

 

ü  Дървесината за битово отопление се съхранява покрита, върху подложки на сухи и отцедливи места, осигуряващи продухваемост.

 

По смисъла на наредбата:

  1. „Битово отопление“ е изгаряне на дървесина в горивни инсталации с топлинна мощност, по-малка или равна на 0,5 MW.
  2. „Дървесина, използвана за битово отопление“ е стъбла, клони и корени или части от тях от дървесни и храстови видове.
  3. „Суха дървесина“ е дървесина с абсолютна влажност не повече от 30 %.
  4. „Сурова дървесина“ е дървесина с абсолютна влажност над 30 %.
  5. „Отоплителен сезон“ е периодът от 1 октомври до 30 април.
  6. „Фини прахови частици (ФПЧ10)“ са прахови частици в атмосферния въздух с размер от 2,5 до 10 µм, получени при използване на дървесина за битово отопление.

 

Минималните срокове за естествено просушаване на сурова дървесина са съгласно Приложение към чл. 6, ал. 3 от Наредба№ 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията върху дървесината, която се използва за битово отопление е както следва:

Вид на дървесината

Размери на дървесината

Период в месеци

твърди широколистни

меки широколистни

иглолистни

Обла небелена

дължина над 2 м и диаметър на тънкия край над 18 см

14

12

12

дължина над 2 м и диаметър на тънкия край под 18 см

12

11

10

дължина от 1 до 2 м и диаметър на тънкия край над 18 см

13

12

11

дължина от 1 до 2 м и диаметър на тънкия край под 18 см

10

9

8

дължина от 0,40 м до 1 м и диаметър на тънкия край над 18 см

7,5

7

7

дължина от 0,40 м до 1 м и диаметър на тънкия край под 18 см

6

5,5

5

дължина до 0,40 м и диаметър на тънкия край над 18 см

5

4,5

4

дължина до 0,40 м и диаметър на тънкия край под 18 см

3,5

3,5

3,5

Цепена или фасонирана

дължина над 2 м

8

7,5

7,5

дължина от 1 до 2 м

6,5

5,5

5

дължина от 0,4 до 1 м

4,5

3,5

3

дължина до 0,4 м

3

3

2,5

В изпълнение на чл. 7, ал 1 от Наредбата продавачът на дървесина за битово отопление задължително информира купувача към коя от категориите – сурова или суха, е дървесината, предмет на продажба.

Лицата, издаващи превозни билети за транспортиране на дървесина по чл. 211 от Закона за горите, задължително вписват в него към коя от категориите – сурова или суха, е дървесината, предмет на продажба.

Спазването на изискванията за съхранение и използване на дървесина за битово отопление е отговорност и задължение на лицата, които я ползват.

В изпълнение на компетенциите си Община Смолян ще осъществява контрол по условията и реда при използването на дървесината за битово отопление, като при извършването на проверки при необходимост ще привлича представители и на други компетентни ведомства.

Пълният текст на наредбата може да намерите на следният линк!

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян