УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ДО 31.10.2020 Г.

01.10.2020

  

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ!

Във връзка с приема на заявленията за участие в проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., по процедура BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ Община Смолян удължава срока до 31.10.2020 г..
Чрез проекта ще се реализират мерки, насочени към намаляване нивата на фини прахови частици от битовото отопление чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) с друг вид отоплителни устройства.

Заявлението за участие, ведно с всички изискуеми документи, се попълват и подават лично от собственика на жилището. Документите могат да бъдат подадени в деловодството на община Смолян или чрез електронно сканирани документи в PDF формат на e-mail: [email protected].

Образеца на заявление за участие може да бъде намерен на адрес:
PDF Файл - Заявление

Подробна информация за проекта на адрес:
http://www.smolyan.bg/bg/menu/subcontent/2479

Подробна информация за процедурата на адрес:
http://ope.moew.government.bg/bg/notice/noticedetail/from/noticecurrent/id/97/typeId/1


С уважение,

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН