> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

25.09.2020

Уважаеми жители на община Смолян и заинтересовани лица,
Изготвен е План за действие за устойчиво енергийно развитие и адаптация към климатичните промени за периода 2021- 2030 г. на община Смолян.
На основание Чл. 10. (1) от Закона за енергията от възобновяеми източници се предоставя на вашето внимание План за действие за устойчиво енергийно развитие и адаптация към климатичните промени за периода 2021- 2030 г. на община Смолян, като в срок от един месец, считано от 26.09.2020г. имате възможност да депозирате писмени предложения, да изразите мнения и препоръки по Плана на адрес гр.Смолян – 4700, бул.“ България“ № 12 , в рамките на работното време от 8.00 часа до 17.00 часа или на е-mail: [email protected] в удобно за вас време.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - План за действие за устойчиво енергийно развитие и адаптация към климатичните промени за периода 2021- 2030 г. на община Смолян.

PDF Файл - Отчитане и анализ на резултатите от изпълнение на ПДУЕ до 2020 г.

PDF Файл - Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

PDF Файл - Решение на РИОСВ - Смолян за екологична оценка на Плана