> Начало > Обществени обсъждания > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

17.09.2020

 О Б Я В Л Е Н И Е
за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
по чл.127, ал.1 от ЗУТ

На основание чл. 127, ал. 1 и чл. 62а, ал. 3, т.2 от ЗУТ, „ВЕРОНО“ ЕООД-гр.Смолян Ви уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане на предложение за промяна на ПУП – ПРЗ на част от УПИ II-Озеленяване, за обособявяне на нов УПИ – за сграда със смесено предназначение в кв.166 по плана на гр.Смолян.
Общественото обсъждане ще се проведе от 09.00 часа на 24.09.2020г. на адрес: гр.Смолян ул. „Евридика“ №11, ет.1.