> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

23.07.2020

 О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на

обществено обсъждане на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127,ал.1 от ЗУТ, ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на УПИ Озеленяване с присъединяване на част към УПИ X-925.18 инд.жил.стр. в кв.3 по плана на гр.Смолян, кв.Устово.
Общественото обсъждане ще се проведе от 13.00 часа на 29.07.2020 год. на бул.“България“№12, зала №247