> Начало > Обществени обсъждания > ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

21.07.2020

 П О К А Н А

За публично обсъждане
на отчета за изпълнението на бюджета на община Смолян за 2019 г.


На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на три годишна прогноза, за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Смолян, Председателят на Общински съвет Смолян, отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетните звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие на отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2019 г. на община Смолян.
Обсъждането ще се проведе на 20.08.2020 г./четвъртък/ от 17.30 ч. в зала 247 на Община Смолян, бул.“България“ 12, под ръководството на г-жа Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет Смолян и г-н Стоян Иванов – Председател на ПК по БФИР.
В обсъждането ще вземе участие и представител на Общинска администрация Смолян.
Желаещите, предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това всеки работен ден от 14.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на Община Смолян /бул.“България“№12/, ет.2, стая 213 или на интенет страницата на общината – www.smolyan.bg
Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес: [email protected]

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА / П /
Председател на общински съвет - Смолян

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

 ZIP Файл - ГФО към 31.12.2019 г.