> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 208

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 208

06.07.2020

 На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-039/19.06.2020 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на дворищната регулация на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – За озеленяване и рекреационни пространства (за поземлен имот с идентификатор 67653.917.1030) с присъединяване към УПИ VI – 615 за сграда със смесено предназначение и преотреждане на същият в УПИ VI – 1092, 1030 за сграда със смесено предназначение с ограничителна и задължителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.1 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 208