СЪОБЩЕНИЕ

06.07.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че с писмо с вх. № ЕО- СМ- 914/01.07.2020г. е постъпило Уведомление за инвестиционно предложение „Животновъден обект“, в ПИ с идентификатор 57282.5.590, в м.“Друма“, с. Полковник Серафимово, общ. Смолян, обл. Смолян.
Копие на документацията може да намерите на следния линк:
http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33566


ИНЖ. МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ В ОБЩИНА СМОЛЯН

оправомощена със Заповед №РД-0666/03.07.2020г.
на кмета на Община Смолян