> Начало > Обществени поръчки > ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

13.12.2012

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА,

С ПРЕДМЕТ: „Концепция за изработване на общ устройствен план на гр. Смолян”

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А" ОТ ЗОП 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПЛАНОВО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Описание и специфични условия на поръчката

Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата

Методика за оценка на офертите

Техническа оферта

Ценова оферта

Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта

Списък на подизпълнителите

Декларация от всеки от подизпълнителите

Декларация за приемане на условията на проекта на договор

Проект на договор

Списък на договорите за проектантски услуги

Списък на лицата

CV

Декларация за ангажираност