> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

02.07.2020

    Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява:


Заповед №УТР-034/18.05.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация на УПИ VII-466 за ПИ с идентификатор 67653.914.137 в кв.68 по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-034


Заповед №УТР-035/08.06.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП –План за регулация и план за застрояване на УПИ VII / за ПИ с идентификатор 67653.917.248/, с образуване на нови УПИ VII - за жилищно строителство и УПИ…за жилищно строителство, в устройствена зона „Жс” и височина на застрояването 15м. озеленяване – 30%, плътност 70%, кинт 2.0 в кв.184, по плана на гр.Смолян.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-035


Заповед №УТР-036/08.06.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ V и УПИ XII с образуване на нов УПИ V - в устройствена зона „Пп” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 20%, плътност 80%, кинт 2.5 в кв.5, по плана на гр.Смолян, кв.Устово.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-036


Заповед №УТР-037/08.06.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП–План за регулация и план за застрояване на УПИ IV Производствено складова база на „Структура инвест –ВМ“ ООД и УПИ Х-1339 Производствена база с образуване на нов УПИ IV-Производствена база, в устройствена зона „Пп” и височина на застрояването 8м. озеленяване – 80%, плътност -20%, кинт 2.5 в кв.5, по плана на гр.Смолян, кв.Устово.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-037


Заповед №УТР-038/08.06.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП– План за регулация и план за застрояване на УПИ II- 100.261 / за ПИ с идентификатор 69345.100.261/ в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 20-60%, плътност 40-60%, кинт 0.5-1.2 в кв.36, по плана на с.Стойките, общ.Смолян.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-038


Заповед №УТР-039/12.06.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ VII - За търговия и услуги, като за част от същия се обособява нов УПИ за обществено обслужване, в устройствена зона „Ц” и височина на застрояването 7.5м. озеленяване – 0%, плътност 100%, кинт 1 в кв.26, по плана на гр.Смолян, кв.Устово.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-039


Заповед №УТР-040/22.06.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на УПИ I – 658 , в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 50%, кинт 1.0 в кв.42, по плана на с.Полк.Серафимово.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-040


Заповед №УТР-041/22.06.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП - План-схема за обект: „Сградно водопроводно и канализационно отклонение, за водоснабдяване на жилищна сграда в ПИ 67547.501.784, УПИ XXI-501.784, кв.37 с.Смилян, общ.Смолян“, за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори: 67547.501.753, 67547.501.754, 67547.501.784, 67547.501.1432, 67547.501.1624 и 67547.501.785 по плана на с.Смилян, общ.Смолян.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-041


Заповед №УТР-042/22.06.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП - План за регулация и план за застрояване за ПИ с идентификатори 11572.933.279 и 11572.933.280 с образуване на нов УПИ за жилищно строителство, в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2 в кв. нов, по плана на с.Влахово, общ.Смолян.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-042


Заповед №УТР-043/22.06.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП - План за регулация и план за застрояване на УПИ II-482 /за ПИ с идентификатори 81520.501.482 и 81520.501.483/ с образуване на нов УПИ II-482, 483 в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2 в кв. 18, по плана на с.Чокманово, общ.Смолян, общ.Смолян.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-043


Заповед №УТР-044/22.06.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП - План за регулация и план за застрояване за част от УПИ XXIV- за производствени и дървообработващи нужди, УПИ XV-за складова база и УПИ XVII –за складова база в рамките на ПИ 67653.923.112, 67653.923.91 и 67653.923.519 в устройствена зона „Пп” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 20%, плътност -80%, кинт 2.5 в кв.130, по плана на гр.Смолян, кв.Райково.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-044


Заповед №УТР-045/22.06.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП - План за регулация и план за застрояване за УПИ XXXVI и Озеленяване с образуване на нов УПИ – 348 за обществено обслужване в устройствена зона „Об” и височина на застрояването 15м. озеленяване – 0%, плътност -100%, кинт 3 в кв.232, по плана на гр.Смолян.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-045


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян