> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 19.12.2012 г. ОТ 16:30 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 19.12.2012 г. ОТ 16:30 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

13.12.2012

 

 ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


Във връзка с кандидатстване на Община Смолян с проектното предложение по Оперативна програма „Регионално развитие 200-2013”,
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”,
Операция 1.4: «Подобряване на физическата среда и превенция на риска», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO001/1.4-09/2012 «Зелена и достъпна градска среда»,

 

Община Смолян

кани всички граждани, обществени организации и юридически лица
на публично обществено обсъждане на обектите, предложени за включване в кандидатурата.

 

Обсъждането ще се проведе на 19 декември 2012 г. в зала 247 от 16,30 часа.

Основната цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се подобри физическата и жизнената среда в 36 града, центрове на агломерационни ареали като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие.

Конкретните цели са:

  • Да се подобри физическата среда в градовете – центрове на агломерационни ареали;
  • Да се създадат условия за интегриране на групите в неравностойно положение чрез подобряване на физическата и жизнената среда;
  • Да се повиши безопасността и сигурността на градската среда.


На базата на тези цели са подбрани предлаганите обекти:

1. Зелена зона за отдих в ж.к.”Нов център” - южно от група „Г”(УПИ ІІ- за окръжна болница, ПИ №67653.918.142 с площ- 21406 м2); комплекс „Евридика”- север (уличен подход и паркинг от о.т.173 до о.т.174, ПИ № 67653.918.135 с площ-900 м2); надлези - бул.”България” административен център (площ –1217 м2), кръстовище на ул.”Дичо Петров” с бул.”България”(площ-540 м2), бул.”България” връзка с МБАЛ”Д-р Братан Шукеров” (площ – 711 м2); стълбище ( от бул.”България- юг МБАЛ с площ 297 м2) и улични подходи до комплекс „Евридика” (от ул.”Хан Аспарух към МБАЛ- с площ 2565 м2).

2. Рехабилитация на ул.”Хан Аспарух” от о.т.156 до о.т.157 с дължина 135 м и ул.”Петър Петров” от о.т. 68 до о.т.156 с дължина 135 м.

3. Рехабилитация на пътен възел от о.т. 4 на бул.”България” до о.т.56 на ул.”Петър Берон” с дължина 440 м, включително тунел и зелени площи в УПИ І-Озеленяване, ПИ67653.917.614 с площ 2772 кв.м.

4. Рехабилитация на участък от ул. „Грудьо Войвода“ от о.т. 2245 до о.т. 2250 с дължина 115 м. и площ 1900 кв.м., включващ уширение за паркинг в ПИ 917.516 , тротоари и улично платно със средна ширина 12.5 м., продължаващ по улица „Елица“ от о.т. 2250 до о.т. 2142 с дължина 427 и средна ширина 12.5 м включващ тротоари и улично платно; Детска площадка в част от ПИ 917.340 с площ 900 кв.м.

5. Рехабилитация на улица „Снежанка“ от о.т. 2218 през о.т. 1883 с дължина 570 м. и средна ширина 10 м., представляващо актуализация на проект:„Улица „ Снежанка –ІІІ етап гр. Смолян “, продължава от о.т.1883 до о.т. 1876 на ул. „Грудьо Войвода“ с дължина 412 и средна ширина 10 м., като в ПИ 917.57 да се предвиди детска площадка в площта от 400 кв.м.
5.1. Рехабилитация на улица „Грудьо Войвода“ от о.т. 1876 през о.т. 1872 /кръгово движение/ през о.т. 1725 до о.т.1541 на ул. „Хан Пресиан“ с дължина 585 м. и средна ширина 9 м., включително стълбище между о.т. 1544 до о.т. 1877 и стълбищна площадка северно от о.т. 1867.

6. Рехабилитация на улични подходи и стълбища от паркинг до автобусна спирка ”Здравец”, преминаващи през ул.”Студентска”, ул.”Кольо Шишманов”, ул.”Грудьо Войвода” до ул.”Снежанка” с обща площ 636 кв.м.

7. Благоустрояване на детска площадка в УПИ ІІ, кв.202, ПИ №67653.934.19 с подход от бул.”България” с площ 774 кв.м.

8. Рехабилитация на ул.”Спартак” от о.т.1581 до о.т.2015 с дължина 444 м, от о.т.1986 до о.т.2003 с дължина 42 м, подход към детска площадка в УПИ ІІ, кв.202, ПИ №67653.934.19 от о.т.2004 до о.т.2012 с дължина 145 м.


Целта на публичното обсъждане е обществеността да се запознае и подкрепи предложения обхват за инвестиционна инициатива, както и да се обсъдят предложените обемно-пространствени решения за обектите. Гражданската подкрепа за избор на идея за най-добро архитектурно- пространствено решение е от изключителна важност за подготовката на проекта.


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН /п/