> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита проц

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

 Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура, с предмет:

„СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“


05.02.2021 г.

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка

PDF Файл - Договор

ZIP Файл - Приложения


15.12.2020 г.

PDF Файл - Протокол №1

PDF Файл - Протокол №2 за разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП

PDF Файл - Протокол №3

PDF Файл - Протокол №4

PDF Файл - Протокол №5

PDF Файл - Протокол №6

PDF Файл - Протокол №7

 

PDF Файл - Доклад

PDF Файл - Решение


30.11.2020 г.

Изх. № ДЛ010136/30.11.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 от ЗОП
(съобщение за отваряне на ценовите предложения)


Относно: Процедура по възлагане на обществена поръчка за „УСЛУГА“ по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура, с предмет: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, която обществена поръчка е открита с решение на възложителя № 12 от 12.06.2020 г., вписано заедно с обявлението за поръчка в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2020-0005 и публикувано заедно с одобрените с него обявление за поръчка и документация на интернет сайта на община Смолян – профил на купувача: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/3154

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 03.12.2020 г. от 10:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, ще бъдат отворени пликовете с предлагана цена, представляващи неразделна част от офертите на участниците, в процедурата с горепосочения предмет.
Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

PDF Файл - Съобщение


19.11.2020 г.

PDF Файл - Протокол №2 за разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП


17.07.2020 г.

PDF Файл - Разяснение


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

PDF Файл - Решение за откриване на процедура

PDF Файл - Обявление за поръчка


17.06.2020 г.

PDF Файл - Документация за обществената поръчка

PDF Файл - Техническо задание

PDF Файл - Приложение - ТЗ - Заповед №РД-1177

PDF Файл - Приложение - ТЗ - График

PDF Файл - Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата

PDF Файл - Проект на договор

ZIP Архив - ЕЕДОП

WORD Файл - Образци

PDF Файл - Методика