> Начало > Обществени поръчки > Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2020

 Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:

„РЕМОНТ НА  ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“


22.11.2022 г.

PDF Файл - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка


18.05.2021 г.

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка

PDF Файл - Договор

PDF Файл - Приложения


11.11.2020 г.

PDF Файл - Протокол №1

PDF Файл - Протокол №2

PDF Файл - Протокол №3

PDF Файл -  Протокол №4

PDF Файл -  Протокол №5

PDF Файл -  Протокол №6

PDF Файл -  Протокол по чл. 181 от ЗОП

PDF Файл -  Решение на изпълнител


04.11.2020 г.

Изх. № ДЛ009501/04.11.2020г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 и чл.177 от ЗОП
(съобщение за отваряне на ценовите предложения)

ОТНОСНО: Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, която обществена поръчка е открита с решение на възложителя № 11 от 12.06.2020г., вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2020-0004 и публикувано заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта на възложителя – профил на купувача: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/3150

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 09.11.2020 г. от 10:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, ще бъде отворен плика с предлагана цена, представляващ неразделна част от офертата на допуснатия участник, в процедурата с горепосочения предмет.
Отварянето на ценовото предложение е публично и на него могат да присъстват участникът в процедурата или негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 

PDF Файл - Съобщение


29.10.2020 г.

PDF Файл - Протокол №2


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

PDF Файл - Решение за откриване на процедура

PDF Файл - Обявление за поръчка

PDF Файл - Документация за обществената поръчка

PDF Файл -  Технически спецификации

PDF Файл -  Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата

PDF Файл -  Проект на договор

WORD Файл - Образци