> Начало > Обществени поръчки > Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава X

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

15.05.2020

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“


18.09.2020 г.

PDF Файл - Договор

PDF Файл - Технически спецификации

PDF Файл - Ценово предложение

PDF Файл - Диаграми


01.07.2020 г.

PDF Файл - Протокол за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците


26.05.2020 г.

PDF Файл - Информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферта


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

PDF Файл - Информация за публикувана в профила на купувача обява

PDF Файл - Обява за обществена поръчка

PDF Файл - Технически спецификации

Инвестиционен проект
ZIP Файл - Част Пътна
ZIP Файл - Част Геодезия и трасировъчен план
ZIP Файл - Част ВОД
ZIP Файл - Част Електро
ZIP Файл - Част Конструкции Част 1
ZIP Файл - Част Конструкции Част 2
ZIP Файл - Час Организация на движението

 

EXCEL Файл - Количествена сметка

PDF Файл - Указания и изисквания

PDF Файл - Проект на договор

PDF Файл - Методика

WORD Файл - Образци