> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита проц

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура, с предмет:

„Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“.


28.06.2021 г.

PDF Файл - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка


31.05.2021 г.

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка

PDF Файл - Договор

ZIP Архив - Приложения


23.02.2021 г.

PDF Файл - Решение за определяне на изпълнител

PDF Файл - Доклад 103.3 ЗОП

PDF Файл - Протокол 1

PDF Файл - Протокол 2

PDF Файл - Протокол 3

PDF Файл - Протокол 4

PDF Файл - Протокол 5

PDF Файл - Протокол 6

PDF Файл - Протокол 7


08.02.2021 г.

Изх. № ДЛ000550 от 08.02.2021 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 от ЗОП
(съобщение за отваряне на ценовите предложения)УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото съобщение Ви уведомяваме, че на 11.02.2021 г., от 08:30 часа, в Зала 343 на третия етаж на административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България № 12, ще бъдат отворени пликовете с предлагана цена, представляващи неразделна част от офертите на участниците, в процедурата с горепосочения предмет.
Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

PDF Файл - Съобщение


23.04.2020. г.

PDF Файл - Решение за одобряване на обявление за изминение или допълнителна информация


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

PDF Файл - Решение за откриване на процедура

PDF Файл - Обявление за поръчка

PDF Файл - Документация за обществената поръчка

PDF Файл -  Техническо задание

PDF Файл -  Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата

PDF Файл -  Проект на договор

WORD Файл - Образци

ZIP Архив - ЕЕДОП

PDF Файл -  Методика