> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита проц

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура, с предмет:

„Изготвяне на анализи и механизми за целите на първи етап и подготовка на документи за изготвяне на предложение за определяне на параметрите на втори етап на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“.


23.04.2020. г.

PDF Файл - Решение за одобряване на обявление за изминение или допълнителна информация


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

PDF Файл - Решение за откриване на процедура

PDF Файл - Обявление за поръчка

PDF Файл - Документация за обществената поръчка

PDF Файл -  Техническо задание

PDF Файл -  Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата

PDF Файл -  Проект на договор

WORD Файл - Образци

ZIP Архив - ЕЕДОП

PDF Файл -  Методика