> Начало > Обществени поръчки > Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.04.2020

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“


12.02.2021 г.

PDF Файл - Решение за определяне на изпълнител

PDF Файл - ПРОТОКОЛ по чл.181, ал.4 от ЗОП

PDF Файл - ПРОТОКОЛ 1

PDF Файл -  ПРОТОКОЛ 2

PDF Файл -  ПРОТОКОЛ 3

PDF Файл -  ПРОТОКОЛ 4

PDF Файл -  ПРОТОКОЛ 5

PDF Файл -  ПРОТОКОЛ 6


08.12.2020г.

Изх. № ДЛ010370/08.12.2020г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 и чл.177 от ЗОП
(съобщение за отваряне на ценовите предложения)


ОТНОСНО: Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“, която обществена поръчка е открита с Решение на възложителя № 5 от 31.03.2020г., вписано заедно с обявлението за поръчка и последващо Решение на кмета на община Смолян № 9 от 23.04.2020г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2020-0002 и публикувано заедно с одобрените с него обявление за поръчка и документация и впоследствие издаденото решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация н интернет сайта на възложителя– профилна купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/3042


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


С настоящото Ви уведомяваме, че на 11.12.2020 г. от 10:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, ще бъдат отворени пликовете с предлагана цена, представляващи неразделна част от офертите на допуснатите участници, в процедурата с горепосочения предмет.
Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

PDF Файл - Съобщение


30.11.2020 г.

PDF Файл - Протокол №2


23.04.2020 г.

PDF Файл - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация


22.04.2020 г.

PDF Файл - Съобщение


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

PDF Файл - Решение за откриване на процедура

PDF Файл - Обявление за поръчка

PDF Файл - Документация за обществената поръчка

PDF Файл -  Технически спецификации

PDF Файл -  Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата

PDF Файл -  Проект на договор

WORD Файл - Образци

PDF Файл -  Методика