> Начало > Обществени поръчки > Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита проц

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура, с предмет:

„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”


24.04.2020 г.

PDF Файл - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

PDF Файл - Решение за откриване на процедура

PDF Файл  - Обявление за поръчка

PDF Файл - Документация за обществената поръчка

PDF Файл -  Технически спецификации

PDF Файл -  Оперативен план - 2020-2023г.

PDF Файл -  Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата

PDF Файл -  Проект на договор

ZIP Архив - ЕЕДОП

WORD Файл - Образци