> Начало > Обществени поръчки > Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита проц

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

03.04.2020

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура, с предмет:

„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”


14.09.2022 г.

PDF Файл - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

PDF Файл - Допълнително споразумение № 1


21.12.2020 г.

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка

PDF Файл - Договор

ZIP Архив - Приложения


20.10.2020 г.

PDF Файл - Решение

PDF Файл - Доклад

PDF Файл - Протокол №1

PDF Файл - Протокол №2

PDF Файл - Протокол №3

PDF Файл - Протокол №4

PDF Файл - Протокол №5


14.10.2020 г.

Изх. № ДЛ008864 от 14.10.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 от ЗОП
(съобщение за отваряне на ценовите предложения)

Относно: Процедура по възлагане на обществена поръчка за „УСЛУГА“ по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура, с предмет: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“, която обществена поръчка е открита с решение на възложителя № 4 от 31.03.2020 г. вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2020-0001 и публикувано заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта на възложителя – профил на купувача: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/3039

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 19.10.2020 г. от 10:30 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, ще бъдат отворени пликовете с предлагана цена, представляващи неразделна част от офертите на участниците, в процедурата с горепосочения предмет.
Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

PDF Файл - Съобщение


13.08.2020 г.

PDF Файл - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация


24.04.2020 г.

PDF Файл - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

PDF Файл - Решение за откриване на процедура

PDF Файл  - Обявление за поръчка

PDF Файл - Документация за обществената поръчка

PDF Файл -  Технически спецификации

PDF Файл -  Оперативен план - 2020-2023г.

PDF Файл -  Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата

PDF Файл -  Проект на договор

ZIP Архив - ЕЕДОП

WORD Файл - Образци