> Начало > Обяви и съобщения > ЗАПОВЕД №3346 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ЗАПОВЕД №3346 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

26.11.2012

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 7, ал. 4 предложение първо от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) и чл. 71, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс

 

ЗАПОВЯДВАМ:

  1. Образувам 91 (деветдесет и един) броя избирателни секции на територията на Община Смолян за провеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г. и утвърждавам номерацията и адреса им, съгласно Приложение № 1 „Списък на избирателните сскции, образувани на територията на Община Смолян - номерация, адрес и обхват”, което е неразделна част от настоящата заповед.
  2. В срок не по-късно от 04.12.2012 г. (53 дни преди изборния ден), настоящата заповед с приложението към нея да се изпрати на Районна избирателна комисия Смолян и на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройство”.
  3. Заповедта да бъде публично обявена чрез официалната интернет страница на Община Смолян на адрес - www.smolyan.bg.
     

Николай Мелемов

Кмет на Община Смолян

 

ЗАПОВЕД №3346