> Начало > Обществени поръчки > Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2014 -2020 г.“.


22.07.2020 г.

PDF Файл - Съобщение по чл.193 от ЗОП


01.07.2020 г.

PDF Файл - Протокол за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

PDF Файл - Информация за публикувана в профила на купувача обява

PDF Файл - Обява за обществена поръчка

PDF Файл - Приложение №1 - Техническо задание

PDF Файл -  Приложение №2 - Указания и изисквания

PDF Файл -  Приложение №3 - Проект на договор

PDF Файл -  Приложение №4 - Методика

WORD Файл - Приложение №5 - Образци