> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ДО МАРИЯ ПЕТРОВА КИСЬОВА

СЪОБЩЕНИЕ ДО МАРИЯ ПЕТРОВА КИСЬОВА

29.11.2012

На основание чл.128, ал.З от Закона за устройство на територията и във връзка с
чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за промяна на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI-1596.1597 поземлен имот /ПИ/ с идентификатор № № 921.299 и 921.298
кв. 73 по плана на гр.Смолян кв.Райково.

Проектът е изложен в приемната на Дирекция ’’Устройство на територията” при
Община Смолян.

На основание чл.128, ап.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на
получаване на настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.

Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.

При явяването си носете съответните документи за собственост.

СЪОБЩЕНИЕ