> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ДО МАЛИНКА БОЙКОВА КАРОВА

СЪОБЩЕНИЕ ДО МАЛИНКА БОЙКОВА КАРОВА

29.11.2012

На основание чл.128, ал.З от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за промяна на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/
1360,352 поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 913.582 кв. 55 по плана на гр.Смолян кв.Горно Смолян.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция "Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на получаване на настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
 

Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.

При явяването си носете съответните документи за собственост.

СЪОБЩЕНИЕ