> Начало > Обществени поръчки > ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А" ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ПУБЛИЧ

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А" ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

28.11.2012

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А" ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА,

С ПРЕДМЕТ: „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Община Смолян”

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1: „Периодични доставки на мултифункционални копирни хартии"
Обособена позиция № 2: „Периодични доставки на Висококачествена копирна хартия "
Обособена позиция № 3: „Периодични доставки на канцеларски материали"

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А" ОТ ЗОП 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

      ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 - Техническо задание

Приложение № 2 - Указания

Приложение № 3 - Методика за оценка

 

      ОБРАЗЦИ

Образец № 1 - Административни сведения

Образец № 2 - Списък на договори, сходни с предмета на поръчката

Образец № 3 - Декларация относно ползване на подизпълнител

Образец № 4 - Декларация от подизпълнител

Образец № 5 - Техническа оферта

Образец № 6.1 - Ценова оферта за обосбена позиция № 1

Образец № 6.2 - Ценова оферта за обосбена позиция № 2

Образец № 6.3 - Ценова оферта за обосбена позиция № 3

Образец № 7 - Проект на договор