> Начало > Обществени поръчки > Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Част II, Глава IX от Закона за обществените

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Част II, Глава IX от Закона за обществените поръчки – чрез процедура на договаряне без предварително обявление

20.12.2019

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Част II, Глава IX от Закона за обществените поръчки – чрез процедура на договаряне без предварително обявление, с предмет:

„СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“.


28.01.2020 г.

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка

PDF Файл - Договор


23.12.2019 г.

PDF Файл - Протокол за резултатите от преговори

PDF Файл - Доклад

PDF Файл - Решение за определяне на изпълнител


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

ЛИНК АОП - Решение за откриване на процедурата

PDF Файл - Покана

PDF Файл - Приложение №1 - Техническо задание

PDF Файл - Приложение №1 - ТЗ - График

PDF Файл - Приложение №1 - ТЗ - Заповед №РД-1177

PDF Файл -  Приложение №2 - Проект на договор

WORD Файл - Приложение №3 - Образци