> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ДО СЛАВА СТОЯНОВА СБИРКОВА

СЪОБЩЕНИЕ ДО СЛАВА СТОЯНОВА СБИРКОВА

27.11.2012

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №84/12.10.2012 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена промяна на подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ № №. XV-165-къща за гости и XVl-165,166,167 к'в.10 по плана на с.Соколовци.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция "Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.130 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на получаване на настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.

Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.

 

СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 198